دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
دکتراحمدفاطمی میتواندپیروز میدان باشد 04 اسفند 1402
درکارزاراتخاباتی 11اسفنددرشهرستان بابل

دکتراحمدفاطمی میتواندپیروز میدان باشد

شخصیتی مردمی،فرهیخته ،بانان کارگری و کشاورزی بزرگ شد. اخلاقمدار،پرانرژی ،پاسخگو و بی ادعا