درراستای معرفی ضرفیت های مدیریتی استان این بار ،حسن فلاح ، مدیرکل تامین اجتماعی مازندران که دارای شاخص هاو ویژگی هایی است که قطعا میتواند از وی مدیری منحصر بفرد و الگو بسازد را معرفی میکنیم.

او کشاوررزاده ای است که ازکودکی با شرایط سخت زندگی روستائی و کارکشاورزی در مازندران آشنایی یافت و علی رغم اینکه خیلی سریع استعدادهایش در ورزش فوتبال و تحصیل نمایان شد درهمان دوران نوجوانی عشق به مملکت و وطن پرستی و اعتقادات مذهبی اش موجب شدتا به جبهه های جنگ حق علیه باطل اعزام گردد.
در جبهه نیز وی رشادتهایی به خرج داد که خاطرات زیبایی است که همدوره هایش ازاو نقل مینمایند.

برخلاف خیلی ازمدیران که فقط به اخذ یک تیتر ازهر موسسه باهرکیفیت آموزشی قانع بودند بابهترین رتبه درکنکورسراسری در بهترین دانشگاههای دولتی ازجمله دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی به جهت کمک به خانواده دانشگاه مازندران را انتخاب و دررشته مدیریت مالی تحصیل و سالها در دانشگاههای استان درهمین رشته تدریس نمود.
فلاح درتامین اجتماعی از پایین ترین رده شغلی بیمه ای یعنی نامنویسی شروع به کارنمود و تمام رده های کارشناسی و مدیرتی را پله پله طی نمودو برای ارتقاء شغلی به دنبال ارتباطات سیاسی نرفت.
وی در مقاطعی که ازشعبه تامین اجتماعی رامسر درغرب مازندران تاشعبه یک قائمشهر و شعبه یک ساری مسئولیت ریاست شعبه را عهده داربود عملکرددرخشانی در گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از بخش تولید ازخودنشان دادبه نحوی که در جشنواره های مختلف ازجمله جشنواره شهید رجایی موفق به کسب عنوان دستگاه برترگردید.
وی که حدودیک دهه مسئولیت معاونت بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان مازندران راعهده داربود درهردوحوزه منابع بیمه ای و تعهدات بیمه ای که درسالهای اخیربه دو معاونت جداگانه تغکیک گردیده اقدامات ماندگارو اثربخشی ازخود برجای گذاشته است.
ازجمله اجرای طرح های ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری و الکترئیکی که از حیث میزان اجرایی شدن طرح های گفته شده ،اداره کل تامین اجتماعی مازندران را ازاین حیث از تمام استانهای دیگرکشور متمایزنمود.
فلاح در در انتصاب مدیران زیرمجموعه صرفا براساس منافع مخاطبان و اصل شایسته سالاری و بدون نگاه حزبی و چناحی عمل نموده و به همین جهت در بین تشکل ها و شرکای اجتماعی و کارکنان سازمان یک قهرمان ملی و محبوب بشمارمی رود.