عذرخواهی عضو باسابقه شورای روابط عمومی استان از روابط عمومی های دستگاههای اجرائی
عذرخواهی عضو باسابقه شورای روابط عمومی استان از روابط عمومی های دستگاههای اجرائی
در آستانه 27 اردیبهشت ماه و روز روابط عمومی شیرزاد،عضو باسابقه شورای روابط عمومی استان مازندران: از کلیه روابط عمومی های دستگاههای اجرائی استان مازندران عذرخواهی نمود.

به گزارش گزارشگر ازساری ،حسن شیرزاد  ،حسن شیرزاد ،عضو شورای روابط عمونی استان مازندان گفت:ازکلیه روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان مازندران چه انهایی که درانتخابات شورای روابط عمومی قبلی به حقیر رای داده اند و یا انهایی که رای نداده اند عذرخواهی مینمایم
شیرزاد افزود؛شورای روابط عمومی متاثراز سیاستهای شورای اطلاع رسانی لستانداری است وعلی رغم تلاش و پیگیریهایی مستمری که انجام داده ام و تماس های متعدد با برخی دیگرازاعضای شورا متاسفانه نتوانستم برنامه های اثربخشی که برای تقویت و حمایت روابط عمومی ها و ارتقای جایگاه آتها مدنظر داشتم محقق نمایم.
این عضو قدیمی شورای روابط عمومی استان مازندران گفت: جایگاه روابط عمومی ها در دولت قبلی ازحیث چارت اداری در خیلی ازنهادها حتی وزارت کشورو استانداری دچارتغییر و حتی تنزل گردید و این مساله موجب شد تا حوزه های ریگر بر سیلستگذلری های بخش روابط عمومی اثرگذاری نمایند و ماشاهد برخی پدیده های غیرکارشناسی و غیرتخصصی درحوزه روابط عمومی باشیم که همه انها ناشی از تغییرات ساختاری روابط عمونی هادردولت قبلی است.
این یشکسوت روابط عمومی خاطرنشان کرد:تحول حوزه اطلاع رسانی منوط به توچه و تقویت و حمایت روابط عمومی هاست و این تغییر دیدگاه بایدلزسوی استاندار محترم وشورای اطلاع رسانی استان اتفاق بیفتد‌.
او تصریح کرد:ازاستاندارمازندران خواهش میکتیم ،برای تقویت حوزه اطلاع رسانی به مدد روابط عمومی ها بیاید‌ .

  • نویسنده : حسین شیرزاده