سردار مهدی سعادتی ،کاندیدایی با سوابق مدیریتی کم نظیر
سردار مهدی سعادتی ،کاندیدایی با سوابق مدیریتی کم نظیر

برای روزهای بهتر #اعتماد_میکنیم به سربازی از جنس مردم، سردار مهدی سعادتی

سردارسعادتی

سردارسعادتی

برای روزهای بهتر #اعتماد_میکنیم

به سربازی از جنس مردم، سردار مهدی سعادتی

  • نویسنده : دکتر مائده السادات عقیلی