کلیات جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری
کلیات جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری
ستاد انتخابات کشور، کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.

یاست جمهوری مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی به شرح زیر است:
ردیف شرح برنامه مهلت اجرا به روز تاریخ اجرا
۱ صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور به فرمانداران ۱ روز ۱۴۰۳/۳/۱۰
۲ تشکیل هیات های اجرائی مرکزی و شهرستانی ۱ روز ۱۴۰۳/۳/۱۰
۳ ثبت نام از داوطلبان ۵ روز(از زمان انتشار دستور شروع انتخابات) ۱۴۰۳/۳/۱۰تا ۱۴۰۳/۳/۱۴
۴ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان ۷ روز ۱۴۰۳/۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۳/۲۱
۵ انتشار اسامی نامزدها توسط وزارت کشور ۱ روز ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶ تبلیغات انتخاباتی نامزدها ۱۵ روز ۱۴۰۳/۳/۲۳تا ۱۴۰۳/۴/۶
۷ ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها ۱ روز ۱۴۰۳/۴/۷
۸ اخذ رای ۱ روز ۱۴۰۳/۴/۸
۹ مجموع زمان انجام فرایندها
۳۰ روز ۱۴۰۳/۳/۱۰ تا ۱۴۰۳/۴/۸
۱۰ انجام مرحله دوم( در صورت لزوم) ۱ روز ۱۴۰۳/۴/۱۵

  • نویسنده : پوران شیرزاده