پیام تبریک مدیرعامل هلدینگ رسانه ای چشمه توسعه به انتصاب دکترشوهانی
پیام تبریک مدیرعامل هلدینگ رسانه ای چشمه توسعه به انتصاب دکترشوهانی
مدیرعامل چشمه در پیامی انتصاب دکتراشکان شوهانی رابه سمت مشاور و دستار ویژه استاندار مازندران تبریک گفت.

متن پیام مدیرعامل هلدینک رسانه ای چشمه توسعه به شرح ذیا است:
جناب آقای دکتر اشکان شوهانی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور و دستار ویژه استاندار مازندران تبریک عرض نموده ،توفیقات فزاینده جنابعالی راازدرگاه خداوندمتعال خواهانیم.

حسن شیراد
مدیرعامل موسسه رسانه ای چشمه توسعه