تولید پراکنده /2

جمعه 17 دی 1395 بازدید: 627 کد خبر: 12615 [نسخه چاپی]


 بخش پنجم: جمع بندی مطالب تولید پراکنده
5-1- مزایای تولید پراکنده
 بهبود پروفیل ولتاژ سيستم
 کاهش تلفات خط
 کاهش توان عبوری
 کاهش هزینه
 کاهش آلاینده های محیط زیستي(وقتی که از سوخت های فسیلی استفاده نشود)
 تولیدات پراکنده می¬توانند به عنوان یک پشتیبان برای سیستم مورد استفاده قرار گیرند
 استفاده از توان و حرارت به صورت همزمان
 تغذیه بارهای روستایی و سراسری
 جلوگیری از بکارگیری اضافه ظرفیت¬ها جهت تامین بار پیک
 افزایش بازده الکتریکی و راندمان کلی تولید
 اثرات زیست محیطی مطلوب در اکثر موارد
 بکارگیری انرژی¬های نو و انرژی¬های تجدید¬پذیر
 معایب تولیدات پراکنده
 تولیدات پراکنده هزینه نصب (در هر کیلو وات ) بالاتری به نسبت نیروگاههای مرکزی بزرگ دارند
 انحراف فرکانس سیستم : نصب DG مسئولیت اپراتور را به خاطر تغییر فرکانس سیستم افزایش می¬دهد
 تولیدات پراکنده حق انتخاب پایینی از لحاظ انتخاب سوخت اولیه¬¬¬ دارند، در بسیاری از نقاط، سوخت تولیدات پراکنده بر پایه گاز می¬باشد
 انحراف ولتاژ: جايابي نامناسب DG ممکن است تاثیر قابل توجهی بر روی سطح ولتاژ¬های محلی داشته باشد
 تغییر در جهت جریان خطوط : افزایش سهم DGها ممکن است باعث جاری شدن جریان از سطح ولتاژ پایین¬تر به سطح ولتاژ بالاتر شود( ولتاژ پایین به متوسط)
 عدم توليد توان راکتیو : دربعضيDG های کوچک از ژنراتور آسنکرون(القایی) استفاده شده است که این واحد¬ها قادر به تولید توان راکتیو نيستند .
 هارمونیک بیشتر : بعضی از تکنولوژی های تولید پراکنده برق DC تولید می کنند ، در نتیجه  برای اتصال آنها به شبکه نیاز به مبدل های الکترونیک قدرت برای تبدیل برق DC به AC میباشد که این روند خود باعث تولید هارمونیک بیشتر خواهد شد.
5-3- ضرورت مساله مكان يابي
يكي از مباحث مهم در زمينه توليدات پراكنده مساله مكان يابي و مقدار يابي بهينه آن ها مي باشد. اگر مكان و مقدار  DG به صورت مناسبي انتخاب نگردد نه تنها باعث كاهش تلفات نمي گردد بلكه باعث افزايش آن نيز مي شود. با يك مثال ساده مي توان اين مساله را درك نمود. ]1[ شبكه شعاعي شكل5-1 مفروض است.

 
شكل5-1- شبكه شعاعي
شين A شين اسلك و شين هاي B,C شين هاي بار مي باشند.
بار شين B ,400كيلووات و بار شين C , 200كيلووات مي باشد. مقاومت بين شين هاي A,B برابر با r_1=r و مقاومت بين شين هاي B,C برابر با r_2=4r مي باشد.
در حالتي كه هيچ منبع توليد پراكنده اي در كار نباشد مقدار تلفات متناسب است با
(2-1) 〖LOSS〗_1∝〖(400)〗^2 r+(200)^2 (5r)
حال براي مقايسه چند حالت را درنظر مي گيريم.
ابتدا فرض مي كنيم يك منبع با توان 400 كيلو وات را در شين B قرار مي دهيم. (شكل 5-2)
 
شكل5-2- فيدر شعاعي با منبع 400 كيلوواتي در باس B
در اين حالت تلفات متناسب است با
(2-2) 〖LOSS〗_2∝(200)^2 (5r)
حال  فرض مي شود همين منبع با توان نامي 600 كيلو وات باشد. (شكل 5-3)
 
شكل5-3- فيدر شعاعي با منبع 600 كيلوواتي در باس B
 در اين حالت تلفات متناسب است با
(2-3) 〖LOSS〗_3∝(200)^2 (4r)
حال اين منبع 600 كيلو واتي را در شين  C قرار مي دهيم. (شكل 5-4)
 
شكل 2-7- فيدر شعاعي با منبع 600 كيلوواتي در باس C
در اين حالت تلفات متناسب است با
(2-4) 〖LOSS〗_4∝(400)^2 (4r)
مشاهده مي گردد كه در حالت هاي دوم و سوم با به كار گيري مناسب توليد پراكنده تلفات نسبت به حالت اول بهتر شد و كاهش يافت. اما در حالت چهارم با به كار گيري نا مناسب توليد پراكنده نه تنها تلفات كاهش نيافت بلكه حتي افزايش نيز يافت. بنابر اين مساله مكان يابي منابع توليد پراكنده در زمينه تلفات بسيار مهم مي باشد.
5-4-کاربرد منابع تولید پراکنده با توجه به تکنولوژی ساخت
انواع          توليدات پراكنده قابليت    پيك زدايي كاربرد
 CHP سوخت ارزان بهبود قابليت اطمينان  انرژي سبز
موتور احتراق
توربين گازي
ميكروتوربين
پيل سوختي
سلول خورشيدي
تربين بادي  دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد  بله
بله
بله
بله
خير
خير خير
خير
خير
خير
بله
بله  بله
بله
بله
بله
خير
خير  خير
خير
خير
خير، بجز ‏توليد‏ هيدروژن‏ با‏ باد و‏ خورشيد
بله
بله

 

 


مراجع
 ده مرده.حسن،پايان نامه كارشناسي ارشد،"جايابي بهينه DG روي شبكه توزيع و اثر آن روي كاهش تلفات شبكه"،دانشگاه مازندران،مجتمع آموزش عالي نوشيرواني،1388
 IEEE P1547/D08. Draft Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems.
 Distributed generation in liberalized electricity market, IEA Publications, 2002.
 Thomas Ackermann,Goran Andersson, Lennart Soder ‘‘Distributed generation : a difinition’’,Electric power system Research 57(2001)195-204.
 Distributed Power Coalition of America. “What is Distributed Power?”. http://www.distributed generation.com/dpca/what.html.
 American Gas Association. “What is Distributed Generation?”. Full article at http://www.aga.org/Content/ContentGroups/Newsroom/Issue_Focus/Distributed_Generation.html.
 U.S. Department of Energy. Energy Eficiency and Renawable Energy. “Power. DistributedGeneration”at: http://www.eere.energy.gov/
 G.Pepermans, J.Driesen, D.Haeseldonckx, R.Belmans, W.D’haeseleer. “Distributed generation :definition,benefits and issues”ELSEVIER EnergyPolicy33(2005)787–798
 Mukhopadhyay,s. “Distributed generation- Basic policy,perspective planning,and achievement so far in india” power & Energy Society general Meeting ,2009 .PES’09 .IEEE,26-30.july 2009.
 گروه مؤلفين سازمان انرژيهاي نو (سانا)، گزارش سازمان انرژيهاي نو ، WWW.SUNA.ORG.IR
 GOLOBAL STATUS REPORT, RENEWABLE 2011,online at:
 http://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/REN21_GSR2011.pdf