سیاسی

برگزاری کارگاه آموزشی و صول منابع حق بیمه در شهرستان بابلسر

حسن فلاح ،معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران  از برگزاری کارگاه آموزشی و صول منابع حق بیمه در روز چهارشنبه مورخ98/3/22مجتمع آموزشی بانک کشاوزی شهرستان بابلسرخبرداد.