حسن فلاح ٰمعاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران خبرداد: برگزاری کارگاه آموزشی و صول منابع حق بیمه در شهرستان بابلسر

حسن فلاح ،معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران  از برگزاری کارگاه آموزشی و صول منابع حق بیمه در روز چهارشنبه مورخ98/3/22مجتمع آموزشی بانک کشاوزی شهرستان بابلسرخبرداد.

دکتر محمدرضا جعفریان ،معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ورود مفاهیم بیمه تأمین اجتماعی به کتب درسی+عکس

فلاح ،معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران خبرداد : طرح ملی دکتر نوربخش برگ زرین و ماندگارخدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی به مخاطبان

استانها

اخبار
پر بیننده‌ها
ارسال خبر
فرم ارسال خبر
جه مقداراز وعده های انتخاباتی دکتر اسماعلیلی ٰ،نماینده محترم مردم نور ومحمودآباد محقق شده است ؟
نظری ندارم کم متوسط زیاد بسیار زیاد